(Foto: Abhinav Sunil)

Eftersom telekombranschen tillhandahåller stamnät för uppkoppling och nätverksinfrastruktur har denna bransch hamnat i rampljuset när det gäller hållbarhet. Nu när 5G är här, vad kan vi göra för att se till att de nya nätverken är så energieffektiva som möjligt?

Jag pratade med Heather Johnson, VP för sustainability and corporate responsibility på Ericsson, och Mats Pellbäck Scharp, head of sustainability, om Ericssons interna hållbarhetsarbete, de tekniska aspekterna av 5G, fallstudier och nätverkets strategi “bryta energikurvan”.

Hållbarhet för Ericsson och telekombranschen

Abhijit: Först och främst, vad fokuserar Ericsson mest på inom organisationen när det gäller hållbarhet? Inom vilka områden investerar ni mest? Var ser ni den bästa avkastningen på dessa investeringar? Och vad är viktigast?

Heather: Jag kanske ska börja med att förklara lite om hur vi tänker kring hållbarhet och företagets sociala ansvar. Vi har tre pelare. Företagets sociala ansvar är själva grunden för ansvarsfull verksamhet och här finns det två områden med positiv inverkan: hållbar miljö och digital inkludering.

Inom miljömässig hållbarhet kan vårt arbete framställas som tre koncentriska cirklar. I mitten finns Ericsson som verksamhet, vårt inflytande som företag. Nästa cirkel är vårt branschperspektiv, och det täcker leveranskedjan och alla delar av verksamheten och branschen som helhet. Den yttre cirkeln är själva tekniken – hur samhället använder den teknik som vi tillhandahåller. Så när vi går vidare med frågorna kommer jag att förklara var vi befinner oss inom den här bilden.

När det gäller hållbarhet inom företaget har vi ett vetenskapsbaserat mål att minska koldioxidutsläppet med 35 % för våra egna aktiviteter fram till 2022, med 2016 som basår. Detta är i linje med de minskningar som krävs för att hålla den globala temperaturökningen under 1,5 grader.

Dessutom satte vi 2019 upp målet att bli koldioxidneutrala inom våra egna verksamheter senast 2030.

Under 2020 uppnådde Ericsson, i absoluta termer, en minskning på ungefär 317 kiloton koldioxidutsläpp jämfört med basåret 2016, och det utgör en minskning på 57 % inom: (1) anläggningar och energianvändning; (2) fordonsflotta; (3) produkter; och (4) transport och affärsresor. Detta berodde naturligtvis delvis på företagets arbete med att minska utsläpp och delvis på restriktionerna på grund av Covid-19-pandemin.

Vi har genomfört livscykelbedömningar under två årtionden. Vi tycker att det är mycket viktigt att utgå från var vi befinner oss just nu, och för att kunna vara en trovärdig partner, leverantör och förespråkare för teknik och klimatåtgärder måste vi definitivt börja med oss själva.

Mats: Vi påbörjade det här arbetet för länge sedan, och i nuläget har vi en mer än 70-procentig minskning i koldioxidutsläpp från våra egna aktiviteter under de senaste sju åren. Och vårt mål är att fortsätta minska utsläppen. Så vi är ganska ambitiösa med våra egna aktiviteter när det gäller att titta på vetenskapen och se vad vi behöver göra.

(Bild tillhandahållen av Ericsson)

5G och hållbarhet

Abhijit: Så om vi går vidare till nästa cirkel som du nämnde tidigare kommer vi till Ericssons interaktion med branschen som helhet. Vilka är era största drivkrafter inom detta område?

Heather: Om vi tänker på hela livscykeln, där vi ser den största inverkan är naturligtvis vid användning av våra produkter. Energianvändning och nätverksdrift är givetvis fortfarande en prioritet för Ericsson och våra kunder. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra energiprestandan för hela vår portfölj eftersom vi vet att det har störst inverkan.

Vi vill kunna hjälpa mobilbranschen att uppfylla trafikkraven, både nu och i framtiden, och samtidigt hantera energiförbrukning och relaterade utsläpp.

Du frågade om avkastning på investering och kvantifiering – vi uppskattar att mobiloperatörer har en årlig energikostnad på ungefär 25 miljarder USD. Om vi klarar att minska energiförbrukningen minskar inte bara deras relaterade utsläpp, det sänker också deras totala ägandekostnad.

Vi har en nätverksstrategi som vi kallar ”bryta energikurvan”, som går ut på att hantera energiförbrukningen i mobilnätverk och göra energiprestanda till en nyckelfaktor. Ericsson har varit del av 5G-standardiseringen, och energiprestanda har redan från början varit en nyckelfaktor inom 5G.

En annan viktig aspekt är att vår bransch är lösningsbaserad. IKT-sektorn [informations- och kommunikationsteknik] ansvarar för 1,5 % av globala utsläpp, men den har en tio gånger större effekt på samhället i stort. Med hjälp av digitala lösningar finns det en möjlighet att minska globala koldioxidutsläpp med potentiellt 15 %.

Mats: Bryta energikurvan är en unik strategi där vi tittar på hela nätverket. Vi har mycket forskning och datahistorik som har samlats in från branschen, och standarden som fastställts av GSMA ITU [Groupe Speciale Mobile Associations International Telecommunication Union] baseras faktiskt till stor del på Ericssons forskning när det gäller vetenskapsbaserade mål. När vi tittade på historisk data såg vi att varje gång vi lanserade en ny teknik så ökade energiförbrukningen. Så för ett par år sedan, när vi började utveckla 5G, insåg vi att vi behövde implementera 5G på ett annorlunda sätt för att bryta energikurvan, och det var faktiskt startpunkten för nätverket.

Det finns fyra huvudkomponenter. När vi under tidigare år byggde nätverk (2G, 3G och 4G) lade vi till utrustning till det befintliga nätverket. Så allt byggde på en nettoökning av utrustning för att täcka nya frekvenser och uppfylla nya standarder. Och om man ökar på något som redan finns så ökar naturligtvis energiförbrukningen, så en av grunderna för att bryta energikurvan är att göra plats för 5G. Detta är vår strategi:

  1. Börja med att modernisera och göra plats för 5G genom att ha mer effektiv utrustning för de befintliga standarderna och även bygga det på ett smart sätt – att förbereda nätverket helt enkelt. Det innefattar både den aktiva utrustningen (allt som är del av nätverket) och den passiva utrustningen, så vi tittar noga på anläggningen eftersom ganska mycket energi förbrukas av luftkonditionering, likriktare och annat.
  2. Aktivera all energisparande programvara för att optimera användningen av olika funktioner osv, och sedan …
  3. Bygga 5G på rätt sätt, använda rätt utrustning för rätt trafiksituation.
  4. Driva hela anläggningen och hela nätverket på ett effektivt sätt med hjälp av AI och olika lösningar för att göra nätverken mer effektiva.

Genom att modernisera kundanläggningar har vi sett att avkastningstiden för komplett modernisering är mindre än tre års avkastning på investering bara för energiförbrukning – när man moderniserar både den aktiva och den passiva utrustningen. En fallstudie är moderniseringen av Vodafone i södra London, där vi uppnådde en minskning på 20–25 % av den totala energiförbrukningen på själva anläggningen medan vi byggde ut ett modernt nätverk som är 5G-klart med uppgraderingen av programvara. Samtidigt ökade vi nedladdningshastigheter och riktmärken med så mycket som tre gånger.

Bryta energikurvan

Abhijit: Jag såg några uppgifter i rapporten angående resultaten av att bryta energikurvan, men ser ni redan betydande skillnader med 5G jämfört med hur 3G och 4G lanserades på grund av dessa lösningar?

Mats: Jag skulle nog säga att det varierar och det beror naturligtvis på hur många investeringsmöjligheter kunderna har, hur mycket de kan modernisera och så vidare. Men det är som sagt helt uppenbart, speciellt när det gäller äldre standarder, att modernisering är en klar fördel. 5G, på den nuvarande tekniska nivån, är 6,6 gånger mer energieffektiv än 4G när det gäller täckning av samma område med datatrafik. Så det är en ganska imponerande förbättring, men målet är att bli tio gånger bättre till 2025.

En annan kommentar om detta: Jag tycker att det är viktigt för kunderna att flytta över så mycket trafik som möjligt till 5G också – i första hand för att spara energi och kostnader i sina nätverk. Jag tror att det kanske inte diskuteras så mycket som det borde.

Abhijit: Var tror ni det här intresset kommer ifrån, från kunder och konsumenter som arbetar med tjänsteleverantörer? Det är säkert en kombination av allt, men vad är era synpunkter på den nuvarande motivationen och vart den kommer att leda i framtiden?

Heather: Det intressanta med frågan om motivation är att det är en kombination av de miljömässiga fördelarna och affärsfördelarna. Det är punkten där dessa möts som är en mycket stark motiverande faktor. 2020 betonade verkligen hur viktig och grundläggande infrastrukturen som vi tillhandahåller till samhället är. Vi hör mycket om att “bygga upp bättre” och EU-återhämtning osv, och vi inser att digitalisering kommer att bli en nyckelfaktor för detta.

Abhijit: Perfekt! Det är faktiskt precis vad vi märker här också. I vår rapport om hållbarhetsavkastning av investeringar betonade vi att de aktuella drivkrafterna finns i skärningspunkten mellan miljöansvaret som en organisation har och affärsvärdet som genereras från att vara ett hållbart företag, och vid denna skärningspunkt finns ofta innovation, vilket i stort stämmer överens med Ericssons strategi för att bryta energikurvan.

Mats: En annan motiverande faktor är medarbetarna. Jag tycker att det är en fantastisk fördel att vara proaktiv och ledande inom det här området när det gäller att motivera medarbetare och rekrytera nya talanger. Drivkraften inifrån företaget är stor.

Abhijit: Det stämmer mycket bra överens med slutsatserna i Forresters ROI-studie. Vi kom fram till att en av de största fördelarna en organisation kunde uppnå internt var medarbetarengagemang för hållbarhet och medarbetarnas reaktioner på företagets hållbarhetsmål.

IKT-sektorns framtid, partnerskap, forskning och hållbarhetsarbete

Abhijit: Har ni några avslutande kommentarer om IKT-sektorns framtid, partnerskap, forskning och hållbarhetsarbete?

Heather: Vi har nu arbetat i flera år med vår bransch, och tekniken som Ericsson tillhandahåller bidrar i stor utsträckning till att förverkliga ambitionerna att nå netto noll och begränsa global uppvärmning till 1,5 grader Celsius. Vi har deltagit i forskningen kring detta och bidragit till utformningen av vägen mot netto noll.

Mats: Om vi går tillbaka till att bryta energikurvan pågår det diskussioner om infrastrukturen och hur stor IKT-sektorn kommer att bli i framtiden. Själva sektorn driver på användning av förnybar energi (den är baserad på elektricitet) så det är en stor möjlighet att den här sektor blir koldioxidneutral tidigare. Mer än en tredjedel av mobilbranschen har som målsättning att bli koldioxidneutral före 2050.

Abhijit: Tack för era insikter Heather och Mats!

Heather och Mats: Tack!

*****

Denna intervju gjordes av Forrester-analytikern Abhijit Sunil i samarbete med forskaren Renee Taylor. Om du vill veta mer om Forresters forskning inom hållbar teknik kan du kontakta asunil@forrester.com eller retaylor@forrester.com.